پارک آبی سوپارک | افتتاح دکتر فیش در پارک آبی سوپارک


رویدادهای جدید پارک آبی

افتتاح دکتر فیش در پارک آبی سوپارک

افتتاح دکتر فیش در پارک آبی سوپارک
 دکتر فيش و ماهي درماني  :  
 
ماهي درماني يکي از شيوه هاي طبيعي درمان بيماري هاي پوستي است که اولين بار در کشور ترکيه توسط درمانگران طب سنتي اين کشور براي درمان بعضي بيماري هاي پوستي مانند پسوريازيس مورد استفاده قرار گرفت. در اين شيوه درماني، ماهي هاي درمانگر به بيمار کمک ميکنند در مدت مشخصي که به طور معمول 30 روز است بر بيماري خود غلبه کند يا شدت بيماري را کنترل کرده و آن را مهار کند. اين شيوه درماني اگر چه هنوز آن طور که بايد و شايد در جهان شناخته شده نيست اما در بسياري از کشورهاي آسيايي مانند ژاپن، چين، تايلند، ترکيه و حتي بعضي کشورهاي اروپايي مورد استفاده قرار ميگيرد و کلينيکهاي ويژهاي براي ماهيهاي درمانگر تاسيس شده که مردم با مراجعه به اين کلينيکها ميتوانند از ماهي هاي درمانگر براي بهبود و تسکين دردها و بيماريشان کمک بگيرند
 
پاکسازي بافتهاي مرده با دکتر فيش: 
امروزه در بسياري از سالنهاي اسپا در کشورهاي آسياي شرقي از ماهي گاراروفا براي پاکسازي پوست، درمان خشونت و خشکي پوست و همينطور از بين رفتن کک و مک استفاده ميکنند. اين شيوه که در بسياري از مراکز درماني مالزي، ژاپن، کره و تايلند مرسوم است به اعتقاد برخي درمانگران شيوههاي طبيعي درمان شيوهاي منحصر به فرد براي درمان برخي بيماريهاي پوستي نظير پسوريازيس، زبري پوست و بعضي التهابهاي سطحي در پوست است. در اين شيوه بلافاصله پس از آنکه عضوي از بيمار مانند دست يا پاي او درون آب قرار ميگيرد ماهيهاي گاراروفا سراغ عضو ميآيند و بهسمت بافتها و پوستهاي مرده سطح پوست ميروند. اين ماهيها که از پوستهاي مرده تغذيه ميکنند در مدت زماني کمتر از 3 ماه ميتواند به پاکسازي پوست و از بين بردن خشونتهاي پوستي به ويژه در ناحيه آرنج و پاشنه پا به افراد کمک کنند. درمانگران شيوههاي طبيعي توصيه ميکنند که اثرگذاري اين ماهيها در شرايطي اتفاق ميافتد که فرد در هفته 3 جلسه 20 دقيقه اي از اين ماهيها براي درمان استفاده کند.
 
تکنيکهاي درماني ماهي گاراروفا:  
بيمار پس از ورود به مرکز درماني و معاينه و بررسي توسط پزشکان و متخصصان براي استفاده از حوضچه ها آماده ميشود. در حقيقت اين بسته به تشخيص متخصص و نوع نياز مراجعهکننده دارد که از حوضچه هاي کوچک يا بزرگ براي درمان بيمارياش استفاده کند. به عنوان مثال اگر فرد تنها براي از بين بردن خشونت پوست پا به اين مرکز مراجعه کرده است، ميتواند از حوضچه هاي کوچک استفاده کند. به اين ترتيب که لبه حوضچه مينشيند و ماهيهاي کوچک گرد پاي او حلقه ميزنند و از سلولها و بافتهاي مرده پوست تغذيه ميکنند اما در شيوه ديگر، بيمار بهطور کامل درون حوضچه هاي بزرگ قرار ميگيرد و تمام بافتهاي سلولي مردهاش توسط ماهي هاي درمانگر خورده ميشود. در اين روش، بيمار قبل از استفاده از حوضچه هاي ماهي لازم است بدن خود را شستوشو دهد و با کمک مواد ضدغفوني کنندهاي که در اختيارش قرار ميگيرد به طور کامل خود را بشويد.
 

 پارک آبی سوپارک