پارک آبی سوپارک | افتتاح استخر سولار به زودی در پارک آبی سوپارک